I. Vị trí và chức năng

1. Là phòng trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở tổng hợp xử lý thông tin, điều phối các hoạt động; đảm bảo các điều kiện làm việc của cơ quan để thực hiện tốt chương trình công tác của toàn ngành; thực hiện công tác cải cách hành chính, pháp chế, hành chính tổng hợp, quản trị văn phòng, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ, quản trị mạng, tiếp dân…

II. Nhiệm vụ

1. Công tác cải cách hành chính

- Tham mưu xây dựng và thực hiện các kế hoạch công tác cải cách hành chính hàng năm, giai đoạn;

- Làm đầu mối rà soát, thống kê, kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định pháp luật.

- Tham mưu chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở hàng năm;

- Quản lý điều hành Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa;

- Chủ trì tham mưu xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Tổng hợp báo cáo về công tác cải cách hành chính của Sở theo quy định.

2. Công tác pháp chế

- Phối hợp với các phòng, đơn vị giúp Lãnh đạo Sở lập đề nghị, xây dựng dự thảovăn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến lĩnh vực của ngành theo quy định; Tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan thường xuyên rà soát, định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật; công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với Thanh tra Sở và các phòng, đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực quản lý ngành;

- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi lĩnh vực của ngành.

- Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ 6 tháng,hàng năm hoặc đột xuất về kết quả thực hiện công tác pháp chế.

3. Công tác hành chính tổng hợp

- Tổ chức phục vụ các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị của Sở; đón, tiếp các đoàn khách của Sở. Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại.

- Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở trong công tác điều hành các hoạt động của Ngành; tổ chức thực hiện phối hợp công tác giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở trong việc phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch do Sở chủ trì, tổ chức;

- Tham mưu các báo cáo về công tác dân vận, kỷ luật kỷ cương hành chính, Phòng chống dịch bệnh; ngày nước thế giới; hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; công tác phòng chống ứng phó với thiên tai; trật tự an toàn giao thông; công tác phòng chống mua bán người; ma túy, tội phạm...

4. Công tác quản trị văn phòng

- Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nội bộ cơ quan;

- Công tác bảo vệ bí mật nhà nước;

- Thực hiện công tác quản lý tài sản; mua sắm trang thiết bị cơ quan;

- Công tác điều hành phương tiện hoạt động phục vụ nhiệm vụ cơ quan, phục vụ Lãnh đạo Sở.

- Quản lý công chức, lao động, tài sản được giao.

5. Công tác thi đua khen thưởng

- Là Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thi đua giai đoạn và hàng năm;

- Dự thảo trình Giám đốc ban hành các quy định liên quan đến công tác thi đua khen thưởng; công nhận sáng kiến;

- Tổng hợp và chuẩn bị nội dung họp xét khen thưởng; đánh giá, công nhận sáng kiến cơ sở hàng năm

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trong ngành thực hiện công tác thi đua khen thưởng.

- Tham mưu tham gia các hoạt động của Khối thi đua Văn hóa-Xã hội, Cụm Thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc.

6. Công tác văn thư lưu trữ

- Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn đến và chuyển văn bản đã được xử lý cho Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và phát hành văn bản đi, bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở đúng thể thức và thủ tục quy định.

- Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính văn thư, lưu trữ của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở theo quy định Nhà nước;

- Tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác các tài liệu lưu trữ; định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý văn bản, hồ sơ tài liệu, con dấu đúng quy định, có hiệu quả.

- Tổng hợp, thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về công tác văn thư - lưu trữ.

7. Công tác công nghệ thông tin

Tham mưu công tác quản trị mạng; phần mềm quản lý hồ sơ công việc; chính quyền điện tử; nâng cấp trang thiết bị CNTT (máy tính, các phần mềm ứng dụng), đảm bảo việc thông suốt kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Sở đến các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện; tạo môi trường để mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia theo dõi và đóng góp cho hoạt động của ngành.

8. Công tác tiếp dân

Thực hiện công tác tiếp dân theo quy định; tiếp nhận, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân kịp thời.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

III. Lãnh đạo phòng

Phó Chánh văn phòng: Nguyễn Văn Trung

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Thể dục thể thao

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.825195

- Email: trungvanhoadb@gmail.com

Phó Chánh văn phòng: Đào Hồng Hà

- Năm sinh: 1983

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao

- Trình độ Chính trị:  

- Điện thoại: 0215.3.834.789

- Email: hadhnvtdttdienbien@gmail.com 

IV. Bộ phận chuyên môn

* Kế toán: Nguyễn Thị Út

Điện thoại: 0215.3829483 

* Văn thư: 0215.3.825391

* Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 0215.3.834789 

 Liên kết website
Thống kê: 7.016.385
Online: 48