1. Chức năng

Trung tâm Phát hành sách tỉnh Điện Biên là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức hoạt động mạng lưới phát hành sách trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước thông qua việc phát hành xuất bản phẩm góp phần nâng cao trình độ dân trí, nhu cầu hưởng thụ sản phẩm văn hóa tinh thần cho Nhân dân.

Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng tỉnh Điện Biên; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Sở và quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ phát hành sách của Cục xuất bản, In và Phát hành.

2. Nhiệm vụ

Tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên trong việc xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp phát hành sách trước mắt cũng như lâu dài. Hướng dẫn phổ biến, nghiệp vụ phát hành sách đến toàn hệ thống phát hành sách của đơn vị, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Ngành và tỉnh giao.

Trực tiếp quản lý và tổ chức hoạt động mạng lưới phát hành sách; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành về phát hành sách trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương làm mục tiêu hoạt động của đơn vị, phục vụ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước; tổ chức phát hành sách lưu động trên địa bàn toàn tỉnh để phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày Lễ, Hội, Tết cổ truyền nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

Hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm; chủ đạo phát hành các loại xuất bản phẩm lành mạnh, đẩy lùi xuất bản phẩm độc hại góp phần giữ vững an ninh chính trị xã hội.

Quản lý tốt vốn tài sản Nhà nước được giao, tổ chức các loại hình dịch vụ, tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị thông qua việc tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật đảm bảo hoàn thành nguồn thu Nhà nước giao hàng năm.

Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên.

Quản lý tổ chức, cán bộ viên chức và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của Pháp luật.

2.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Là phòng tham mưu giúp lãnh đạo Trung tâm tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị; tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan. 

Tham mưu công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách đối với CBVC.

Xây dựng kế hoạch tài chính, kế toán của đơn vị; đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí để duy trì hoạt động của cơ quan; quản lý tài sản, sử dụng tài chính của đơn vị theo quy định

Quản lý con dấu, hồ sơ, tài liệu và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

2.2. Phòng Nghiệp vụ

Tổ chức mạng lưới hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên ngành về phát hành sách đối với hệ thống hiệu sách, cửa hàng và đại lý trên địa bàn toàn tỉnh;

Xây dựng kế hoạch và thực hiện khai thác xuất bản phẩm, văn hóa phẩm để đáp ứng nhu cầu của độc giả, khách hàng;

Tổ chức hoạt động phát hành sách lưu động để phục vụ các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh.

Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo đơn vị giao.

3. Ban lãnh đạo: 

Phó Giám đốc phụ trách: Phạm Thị Tuyết Mai

- Ngày tháng năm sinh: 14/5/1969

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3.737423

- Email: maiphsdb@yahoo.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.505.701
Online: 29