I. Chức năng, hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng

1. Chức năng

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, có chức năng tổ chức các hoạt động: Sản xuất phim phóng sự tài liệu, Lồng tiếng thuyết minh phim tiếng dân tộc, phát hành phim và phổ biến phim, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động dịch vụ và giải trí điện ảnh, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. 

Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ:

- Trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Quản lý vốn, tài sản Nhà nước được giao để tổ chức các hoạt động phát hành phim, phổ biến phim, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, chú trọng phục vụ đồng bào ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh; 

- Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành về điện ảnh, hoạt động dịch vụ giải trí điện ảnh, phát hành phim, phổ biến phim phục vụ cán bộ và nhân dân;  Các loại hình dịch vụ văn hóa, du lịch và các dịch vụ khác phù hợp với tính chất, đặc điểm và điều kiện hoạt động của đơn vị, theo quy định của Nhà nước đối với loại hình đơn vị sự nghiệp có thu;

- Hợp tác, liên doanh, liên kết trong lĩnh vực điện ảnh, phát hành phim, phổ biến phim, các loại hình dịch vụ, tăng nguồn thu sự nghiệp của đơn vị nhằm đẩy mạnh các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động phát hành phim và phổ biến phim, chú trọng cải tiến phương thức hoạt động của đơn vị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

II. Cơ cấu, tổ chức bộ máy của đơn vị

1. Ban giám đốc: 02 người

1.1. Giám đốc: Dương Thị Thanh;  Năm sinh 1966

  

Trình độ chuyên môn: Đại học;

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại liên hệ: 0125 3828 565; 094 5538 055

1.2. Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương;   

- Năm sinh: 1968

- Điện thoại liên hệ: 0125 3836 466; 083 4828 063.

- Trình độ chuyên môn: Đại học.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

2. Các phòng chuyên môn

- Phòng Hành chính - Tổng hợp:

Điện thoại liên hệ: 0125 3825 070

- Phòng Nghiệp vụ Điện ảnh:

Điện thoại liên hệ: 0125 3826 433

- Đội Rạp chiếu phim Điện Biên phủ:

Điện thoại liên hệ: 0125 3825 511

- 08 đội chiếu bóng lưu động hoạt động tại 8 huyện:

 

 Liên kết website
Thống kê: 6.507.493
Online: 42