I. Chức năng nhiệm vụ: Theo quyết định số 98/QĐ-SVHTTDL ngày 01/01/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

* Vị trí chức năng: Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có chức năng tổ chức huấn luyện năng khiếu TDTT và tuyển chọn huấn luyện các đội tuyển tham gia thi đấu các giải khu vực và toàn quốc. Là đơn vị có con dấu tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thực hiện một só nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền của sở và quy định của pháp luật

* Nhiệm vụ quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch huấn luyện dào tạo dài hạn, 5 năm, hàng năm các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quản lý của trung tâm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

- Xây dựng kế hoạch tuyển chọn đào tạo huấn luyện thi đấu của VĐV các đội tuyển của tỉnh và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo huấn luyện năng khiếu TDTT hợp lý phù hợp với thời gian biểu học tập của học sinh các trường phổ thông theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo. Duy trì việc giảng dạy học tập theo đúng đề cương giáo trình được phê duyệt thực hiện việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của VĐV theo quy định

- Phối hợp với phòng nghiệp vụ TDTT mở các lớp bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ hướng dẫn viên TDTT và tổ chức điều hành các giải thi đấu thể thao, quản lý cơ sở vật chất phục vụ tập luyện và thi đấu

- Quản lý và thực hiện chế độ chính sách  đối với CBCC, tài sản , tài chính theo quy định phân cấp

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động TDTT phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực TDTT

- Tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả hoạt động của đơn vị theo quy định.

II. Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế:

Nhân sự: 30/30 biên chế.

- Ban giám đốc: 01 giám đốc ; 02 Phó giám đốc .

- Phòng chuyên môn :  02 phòng:

+ Phòng Huấn luyện đào tạo  23 biên chế: (phó phòng 02; HLV+ HDV 21 biên chế.)

+ Phòng Hành chính Tổng hợp 04 biên chế: ( phó phòng: 01; VC 3 biên chế ( 01 HĐ 68 )

III.. Trụ sở làm việc,

- Trụ sở: Tổ dân phố 21 - phường Mường Thanh , Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

IV. Ban Lãnh đạo

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Hữu

- Năm sinh: 1960

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân TDTT

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.827211

2. Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tân

- Năm sinh: 1963

- Trình độ Chuyên môn: Cử nhân TDTT

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.828432 

- Email: tanthethao@gmail.com

 3. Phó Giám đốc: Trần Văn Bình

- Năm sinh: 1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục Thể thao

- Trình độ Chính trị:

- Điện thoại: 

- Email: phongnvtdttdb@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.670.739
Online: 52