Thư viện tỉnh Điện Biên được thành lập năm 1963 trên cơ sở chia tách từ thư viện khu vực khu tự trị Tây Bắc. Gần 50 năm qua, đến nay thư viện đã sưu tầm, bổ sung và tàng trữ được 90.000 cuốn sách các loại, phục vụ nhiều đối tượng bạn đọc khác nhau trong địa bàn tỉnh.

1. Vị trí, chức năng:

- Thư viện tỉnh Điện Biên là một đơn vị hành chính sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng; là cơ quan văn hoá giáo dục ngoài nhà trường có chức năng bảo tồn những giá trị văn hoá tinh thần của nhân loại, phổ biến thông tin, nâng cao dân trí.

- Thư viện tỉnh Điện Biên là cơ quan trực thuộc sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Sở VHTTDL đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Vụ Thư viện – Thư viện Quốc gia Việt Nam.

- Thư viện có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác vả sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; trình Giám đốc Sở VHTTDL và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Tổ chức phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc khai thác nguồn tài liệu của Thư viện.

- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu vốn tài liệu thư viện đến các đối tượng độc giả, đặc biệt các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của tỉnh; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân.

- Thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện, tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng.

- Hướng dân, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác thư viện; tổ chức luân chuyển tài liệu; chủ trì, phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở VHTTDL giao.

3. Ban lãnh đạo:

* Giám đốc: Lò Thị Thanh Hằng

- Năm sinh: 1966

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3502828 

- Email: hangtv66@gmail.com

* Phó Giám đốc: Lê Thị Hồng Ngọc

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị:

- Điện thoại: 0215.3.829810

- Email: lethihongngoc1710@yahoo.com.vn

* Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thạnh

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng

- Trình độ Chính trị:

- Điện thoại: 

- Email: nguyenthanhphs71@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.670.668
Online: 42