• Bước phát triển mới của phong trào TDTT quần chúng

    Cùng với nhiệm vụ phát triển KT - XH, phong trào TDTT của tỉnh Điện Biên có bước phát triển mạnh mẽ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các Phòng VH -TT huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động; phối hợp với các cơ quan, ban,...

 Liên kết website
Thống kê: 6.551.362
Online: 25