1.     Chức năng:

-       Tham mưu giúp ban lãnh đạo Sở trình UNBD tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực nếp sống văn hóa, gia đình thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

-       Tham mưu, trình UBND tỉnh quản lý, tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước, kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt về công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình.

2.     Nhiệm vụ:

-       Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Điện Biên; chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện nâng cao chất lượng và báo cáo kết quả của phong trào trên địa bàn toàn tỉnh.

-       Thực hiện nhiệm vụ thư ký giúp Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Điện Biên; hướng dẫn việc thực hiện nâng cao chất lượng và báo cáo kết quả phong trào trên địa bàn toàn tỉnh.

-       Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình UBND tỉnh quy chế phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

-       Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo hướng dẫn báo cáo kết quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn toàn tỉnh.

-       Trình Giám đốc Sở dự thảo văn bản quy định hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa, nếp sống văn hóa nơi công sở, đơn vị, cộng đồng dân cư, nơi công cộng.

-       Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo quyền bình đẳng và phòng chống bạo lực trong gia đình; tổ chức và hướng dẫn thu thập, lưu giữ thông tin về gia đình; tuyên truyền, giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình; quản lý nhà nước các dịch vụ công cộng thuộc lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.

-       Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện các hoạt động tư vấn về gia đình ở cơ sở: Tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

-       Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ làm công tác gia đình.

-       Chỉ đạo tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử  trong gia đình thông qua các chương trình giáo dục đời sống gia đình.

-       Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc tổ chức chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực gia đình của cơ sở thuộc phạm vi ngành quản lý.

-       Lồng ghép công tác gia đình với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

3.     Lãnh đạo phòng 

3.1. Trưởng phòng: Mai Thế Mạnh

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa, chuyên ngành Thông tin thư viện

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 

- Email: manhvhnp@gmail.com

3.2. Phó trưởng phòng PT: Nguyễn Thị Loan

- Năm sinh: 1970

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3831.092

- Email: loanvh70@gmail.com 

 
 Liên kết website
Thống kê: 7.024.374
Online: 20