Phòng Tổ chức cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Điện Biên được thành lập ngày 01 tháng 01 năm 2009, trên cơ sở chia tách phòng Tổ chức - Hành chính thành 2 phòng Tổ chức cán bộ và Văn phòng Sở. Tổng số biên chế hiện tại của phòng là 03 cán bộ (01 phó phòng phụ trách và 02 chuyên viên).

1.Vị trí và chức năng:

Là phòng chuyên môn thuộc Sở, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở quản lý việc thực hiện công tác tổ chức, biên chế, chính sách lao động tiền lương, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng quy hoạch, đề án, dự án dài hạn, chương trình, kế hoạch năm, quý, tháng về công tác tổ chức cán bộ thuộc phạm vi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý.

- Quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, tuyển dụng, điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức; quản lý hồ sơ đi nước ngoài, thực hiện các chính sách chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

- Nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể về tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các phòng quản lý, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng, phó Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sau khi phối hợp thống nhất với Sở Thông tin và Truyền thông.

- Dự thảo quy định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý.

- Tham mưu đề xuất Ban Giám đốc Sở cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo và phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện đối với các tài năng văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

- Tổ chức, hướng dẫn lập các hồ sơ, thống kê, cập nhật thông tin, nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý.

-  Quản lý hồ sơ đối tượng, thông qua Hội đồng xét kỷ luật của Sở để xem xét, kết luận, quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

-  Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

3. Lãnh đạo phòng:

* Trưởng phòng:  Mai Anh Quân

- Năm sinh: 25/6/1961

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Điện thoại: 0215.3.825516 

* Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Thế

- Năm sinh: 1977

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Xã hội; Luật

- Điện thoại: 0215.3.727727

 Liên kết website
Thống kê: 7.024.428
Online: 62