Phòng Nghiệp vụ Văn hóa là phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, thực hiện chức năng tham mưu và phối hợp tham mưu cho Giám đốc Sở giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa (trừ Di sản văn hóa) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Chức năng, nhiệm vụ:

 1. Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa (trừ DSVH);

2. Tham mưu, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hằng năm; các chương trình, dự án, đề án của một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa (trừ DSVH);

3. Tham mưu tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt về:

- Điện ảnh;

- Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm;

- Quyền tác giả và quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật;

- Thư viện;

- Quảng cáo;

- Văn hóa quần chúng;

- Tuyên truyền cổ động.

4. Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực văn hóa (trừ DSVH).

5. Tham mưu quản lý các lễ hội văn hóa (trừ lễ hội dân gian) cấp tỉnh;

6. Hợp tác quốc tế về văn hóa (trừ DSVH);

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa (trừ DSVH) đối với các phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện;

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ đối với lĩnh vực văn hóa (trừ DSVH);

9. Tham mưu thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực văn hóa (trừ DSVH).

10. Tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn việc cấp phép các loại giấy phép:

- Hoạt động karaoke;

- Hoạt động vũ trường;

- Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;

- Sản xuất chương trình băng, đĩa ca nhạc, sân khấu;

- Phát hành chương trình băng, đĩa ca nhạc, sân khấu;

- Phát hành tác phẩm điện ảnh;

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật

- Tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

- Công diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

- Tổ chức lễ hội (văn hóa du lịch, lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài);

- Hoạt động quảng cáo;

- Thực hiện quảng cáo;

- Triển lãm mỹ thuật (tỉnh, khu vực tại địa phương, galely);

- Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) – nếu UBND tỉnh ủy quyền;

- Triển lãm/Liên hoan ảnh;

- Triển lãm/Dự thi/Dự liên hoan ảnh đưa ra nước ngoài;

11. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức thuộc biên chế của Phòng theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên được ban hành kèm theo Quyết định 235/QĐ-SVHTTDL ngày 20/7/2008;

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám đốc giao cho.

Lãnh đạo phòng:

- Trưởng phòng: Dương Thị Chung

- Năm sinh: 1986

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3824979

- Email: misschungvhdb@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 7.016.334
Online: 42