1.     Chức năng:

-  Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động lữ hành; hướng dẫn du lịch; vận chuyển khách du lịch; cơ sở lưu trú du lịch; các nhà hàng phục vụ khách du lịch; khu, điểm, tuyến du lịch, sản phẩm du lịch và các dịch vụ du lịch khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2.     Nhiệm vụ, quyền hạn:

-  Xây dựng, trình Giám đốc Sở phê duyệt hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt về các chủ trương, chính sách, chiến lược, chương trình, dự án, dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản hướng dẫn về hoạt động lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch, điểm du lịch; đồng thời hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt hoặc ban hành;

-  Thẩm định hoặc tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án liên quan đến lĩnh vực: lữ hành, hướng dẫn du lịch, vận chuyển khách du lịch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở lưu trú du lịch, các khu du lịch, khu vui chơi giải trí; phân loại, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-  Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu khảo sát và đề xuất về các mô hình, biện pháp bảo vệ trật tự trị an, PCCC, vệ sinh môi trường tại các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn;

-  Tham gia, đề xuất về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch, văn phòng đại diện du lịch, liên doanh lữ hành quốc tế, liên doanh vận chuyển khách du lịch;

-  Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở, cơ quan chức năng xây dựng chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý, chuyên môn nghiệp vụ về các lĩnh vực như lưu trú du lịch, lữ hành, hướng dẫn thực hiện các chương trình bồi dưỡng đã được Giám đốc Sở phê duyệt;

-  Đề xuất và phối hợp liên ngành để phát triển, quản lý các loại hình du lịch, sản phẩm du lịch, quản lý chất lượng các dịch vụ du lịch đảm bảo phù hợp với điều kiện và khả năng của địa phương; tập hợp, đề xuất việc xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động du lịch theo chức năng được giao;

-  Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành tổ chức tham gia các hội nghị, hội thảo, triển lãm về lữ hành, hướng dẫn, vận chuyển khách du lịch và hội thi chuyên môn nghiệp vụ;

-   Theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động du lịch. Thực hiện chế độ sơ kết, tổng kết, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền;

-  Quản lý hành chính, chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc biên chế của Phòng và quản lý tài sản được giao;

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3.  Lãnh đạo phòng:

Phó trưởng phòng PT: Đặng Minh Phương

- Năm sinh: 1983

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa Du lịch

- Trình độ chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3827134 

- Email: minhphuongdldb@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 7.016.339
Online: 42