1. Chức năng

Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác kế hoạch;  tài chính; Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa; xây dựng cơ bản; tổng hợp báo cáo thống kê - kế hoạch  thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch theo đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng chiến lược kế hoạch, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp toàn ngành (kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn); chương trình mục tiêu quốc gia, và các dự án, công trình quan trọng; dự thảo các văn bản; tham gia dự thảo thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính và các dịch vụ công của  ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Xây dựng tổng hợp dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ ngân sách cho các đơn vị dự toán cấp III  trực thuộc sở;

- Tổ chức kiểm tra quyết toán và tham mưu: Xử lý; thông báo duyệt và công khai quyết toán hàng năm của các đơn vị.

- Thực hiện điều hành ngân sách và kiểm tra việc thực hiện quản lý, điều hành ngân sách của các đơn vị dự toán cấp III theo quy định hiện hành

- Tổng hợp, xây dựng các dự án đầu tư, chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và xây dựng cơ bản; giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án và các văn bản phối hợp với các ngành chức năng để thống nhất biện pháp thực thi các dự án, chương trình hàng năm;

- Hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán kế tóan; kiểm tra thực hiện, tham mưu, đề xuất, giải pháp, biện pháp quy hoạch, hoạch định kế hoạch phát triển của ngành, địa phương.

- Tổng hợp, phân tích số liệu, lập báo cáo và  chấp hành chế độ báo cáo thống kê - kế toán theo Luật thống kê.

- Thực hiện thanh toán, quyết toán các dự án; Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

3. Lãnh đạo phòng:          

*  Trưởng phòng: Phạm Công Khánh

- Năm sinh: 1972

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Địa chỉ email: khanh.phamcong72@gmail.com

- Điện thoại: 0215.3.827130

* Phó Trưởng phòng: Trần Thị Phương

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Điện thoại: 0215.3.827130

 Liên kết website
Thống kê: 7.016.318
Online: 37