1.     Chức năng:

-       Phòng Di sản văn hóa là phòng chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, thực hiện chức năng tham mưu và phối hợp tham mưu cho giám đốc Sở giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định của pháp luật.

2.     Nhiệm vụ, quyền hạn:

-       Tham mưu trình lãnh đạo Sở ban hành các quyết định, chỉ thị, các văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về một số hoạt động thuộc lĩnh vực di sản văn hóa;

-       Tham mưu, thẩm định, giúp lãnh đạo sở để trình UBND tỉnh phê duyệt các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn, các chương trình, dự án, đề án về di sản văn hóa; tổ chức thực hiện quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương sau khi được phê duyệt;

-       Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích thuộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt;

-       Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh;

-       Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

-       Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

-       Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

-       Tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;

-       Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng cấp tỉnh và sở hữu tư nhân;

-       Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương.

3.     Lãnh đạo phòng:

* Trưởng phòng: Đào Duy Trình

- Năm sinh: 1982

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

- Điện thoại: 0215.3.827131 

- Email: trinhdienbien@gmail.com

* Phó Trưởng phòng: Trịnh Thị Mai

- Năm sinh: 1968

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Bảo tồn - bảo tàng

- Điện thoại: 0215.3.827131 

- Email: trinhthimai67@yahoo.com.vn

 Liên kết website
Thống kê: 7.016.305
Online: 38