Đoàn nghệ thuật tỉnh Điện Biên được thành lập từ năm 1964, là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa - Thông tin nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

1.  Vị trí và chức năng

-  Đoàn Nghệ thuật tỉnh là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

-  Đoàn Nghệ thuật là đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

-  Có chức năng tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật ca múa nhạc, sân khấu chuyên nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật và giải trí của nhân dân.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn

-  Xây dựng các chương trình nghệ thuật ca múa nhạc, vở diễn sân khấu có nội dung phong phú, đa dạng; tổ chức và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá nghệ thuật của nhân dân trong tỉnh, góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ lành mạnh đối với quần chúng nhân dân;

-  Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với các đơn vị nghệ thuật thuộc các tỉnh, thành phố bạn và tham gia các cuộc liên hoan, hội diễn, hội thi nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khi được cấp trên phê duyệt. Tham gia biểu diễn phục vụ các cấp, các ngành trong tỉnh;

-  Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và thường xuyên luyện tập nâng cao trình độ biểu diễn nghệ thuật cho lực lượng diễn viên của đoàn;

-  Tổ chức biên soạn và ấn hành các chương trình, tài liệu huấn luyện nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật dân tộc, các tư liệu nghiên cứu tham khảo nhằm cung cấp cho đơn vị những bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động;

-  Xây dựng và trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt các dự án, các chương trình, kế hoạch hoạt động nghiệp vụ chuyên môn thường kỳ, đột xuất của Đoàn;

-  Trình lãnh đạo Sở quyết định việc bổ nhiệm, phân công, điều động, luân chuyển, nâng lương … đối với cán bộ, viên chức, diễn viên của Đoàn theo thẩm quyền được phân cấp;

-  Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành trong tổ chức hoạt động; quản lý cán bộ, viên chức, diễn viên; chế độ báo cáo; kinh phí ngân sách, tài sản, các nguồn thu khác …;

-  Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao. 

3. Ban lãnh đạo:

 * Trưởng đoàn: Điêu Thị Thực

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0215.3.830941 

- Email: thuchoaban@gmail.com

* Phó Trưởng đoàn: Phạm Thị Thu

- Năm sinh: 1971

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 

- Email: thuhoabanbdk26@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.676.583
Online: 51