I. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

1. Ban giám đốc

   

Giám đốc: Phạm Việt Dũng 

3.825 558

0912.027.080

PGĐ: Đoàn Văn Chì

3.828 118

0912.676.576

PGĐ: Đào Ngọc Lượng

3.833 447

0912.131.388

2. Văn Phòng

3.825 391

 

Chánh VP: Ông Hiệp

3.827 096

0945, 511,398

Phó Chánh VP: Bà Nhung

3.825 195

0916.813369

Phó Chánh VP: Bà Tĩnh

 

0838.270.300

3. Phòng KHTC

3.827 130

 

Phó phòng PT: Ông Đạo

3.833 421

0947.373.929

Phó phòng: Bà Phương

3.835 256

0946.555.829

Phó phòng Ông Khánh

3.827 130

0915.065.188

4. Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

3.829 190

 

Phó phòng PT: Bà Chung 

3.824 979

0974.009.110

5. Phòng Nghiệp vụ Du lịch

3.828 016

 

Phụ trách phòng: Ông Phương 

3.827 134

0983.639.587

6. Phòng Nghiệp vụ Thể thao

3.828 580

 

Phó phòng PT: Ông Bình

 

0347.686.131

Phó phòng: Ông Hiếu

 

0918.771.666

7. Phòng XDĐSVH

3.831 092

 

Phó phòng PT: Bà Loan

 

0973.615.865

8. Phòng Di Sản

3.827 131

 

Phó phòng PT: ông Trình

 

036.808.3664

Phó phòng: Bà Trịnh Mai 

 

0914.931.472

9. Phòng Thanh tra

3.827 153

 

Chánh Thanh tra: Ông Phương

 

0915.531.244

Phó Chánh TT: Ông Cường

 

0914.894.667

10. Tổ chức cán bộ

3.835 166

 

Trưởng phòng: Ông Quân 

3.825 516

0915.131.459

 

II. Các đơn vị thuộc Sở

1. Bảo tàng CTLS ĐBP

3.828 208

 

Giám đốc:  Ông Hải

3.508 988

085.633.1102

PGĐ: Bà Nga

3.829 196

0948.210.052

2. Bảo Tàng Tỉnh

3.826 298

 

Phó Giám đốc PT: Ông Hà

 3.508608

0915.667.229

3. Thư Viện Tỉnh

3.827 232

 

Giám đốc: Bà Hằng

3.502 828

0947.812.999

Phó GĐ: Bà Ngọc

3.829 810

0912.807.602

Phó GĐ: Bà Thạnh

 

0985.582215

4. Đoàn Nghệ Thuật

3.824 874

 

Trưởng Đoàn: Bà Thực

3.830 941

0943.933.919

5. Trung tâm VHTT

3.825 297

 

Giám đốc: Ông Cường

3.825 251

0915.067.791

Phó GĐ: Bà Thanh Hương

3.813 572

0912.377.982

Phó GĐ: Ông Sơn

3.813 163

0914.557.933

6. Trung Tâm Phát hành sách

3737 229

 

Phó Giám đốc PT: Bà Mai

3737 423

0988.398.423

7. Trung tâm PHP & CB

3825 070

 

Giám đốc: Bà Thanh

3828 565

0945.538.055

Phó GĐ: Bà Hương

240.095

0398.996.981

8.Trung tâm HLNKTDTT

 

 

Giám đốc: Ông Hữu

3827.211

0912.131.282

Phó GĐ: Ông Tân

3828.432

0917.622.727

9. Trung tâm TT XTDL

 

 

Phó Giám đốc PT: Ông Thăng

3821388

0973.182.537

 

 Liên kết website
Thống kê: 6.551.414
Online: 34