Bảo tàng tỉnh Điện Biên tiền thân là Phòng Bảo tàng thuộc Ty Văn hóa tỉnh Lai Châu (thành lập năm 1964), trụ sở hiện nằm trong khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đối diện Nghĩa trang A1, bên con đường mang tên 7/5 lịch sử của thành phố Điện Biên Phủ.

1. Vị trí, chức năng:

- Bảo tàng tỉnh là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Di sản văn hoá.

- Bảo tàng tỉnh có chức năng sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản, tuyên truyền giáo dục những tài liệu, hiện vật và di tích của địa phương; nghiên cứu khoa học và phổ biến kiến thức khoa học, nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc, lòng yêu quê hương, yêu Tổ quốc, đồng bào, động viên nhân dân ra sức thi đua hoàn thành tốt những nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham mưu Lãnh đạo Sở về quy chế, giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa (phi vật thể và vật thể) tại địa phương, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được tỉnh phê duyệt;
- Tổ chức điều tra, phát hiện, thống kê, phân loại và lập hồ sơ khoa học các di sản văn hoá vật thể và văn hóa phi vật thể thuộc địa bàn tỉnh và truyền thống đấu tranh anh dũng của nhân dân Điện Biên qua các thời kỳ;
- Tổ chức thực hiện kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;
- Chịu trách nhiệm tổ chức thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ở địa phương theo quy định của pháp luật;
- Tổ chức trưng bày cố định và lưu động các chuyên đề khảo cổ học, lịch sử cách mạng, mỹ thuật … có nội dung phong phú và hình thức đa dạng phục vụ khách tham quan và nhân dân trong tỉnh;
- Tổ chức biên soạn ấn hành các tư  liệu, sách, bưu ảnh về công tác bảo tồn, bảo tàng, khảo cổ;
- Phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và các địa phương khác tổ chức khai quật các di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt các dự án, các chương trình, kế hoạch hoạt động nghiệp vụ chuyên môn thường kỳ, đột xuất của đơn vị;
- Trình Lãnh đạo Sở quyết định việc bổ nhiệm, phân công, điều động, luân chuyển, nâng lương đối với cán bộ, công chức, viên chức đơn vị theo thẩm quyền được phân cấp;
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật trong tổ chức hoạt động; quản lý cán bộ, viên chức; chế độ báo cáo; kinh phí, tài sản …;

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở giao.

3. Ban lãnh đạo:

Giám đốc: Đặng Trọng Hà

- Năm sinh: 1967

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

- Trình độ Chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0215.3.828966

- Email: hoangha67@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê: 6.676.633
Online: 67