Thông báo  

THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”


BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM          

Điện Biên, ngày 05 tháng 01 năm 2019

THỂ LỆ

Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 01-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm 2019; Kế hoạch số 24 -KH/BTGTU, ngày 05-12-2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 – 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004 – 01/01/2019)”; Quyết định số 70-QĐ/BTGTU ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thành lập Ban tổ chức Cuộc thi.  

Ban tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I- MỤC ĐÍCH CUỘC THI

Thông qua Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh trong chặng đường lịch sử đã qua; ý nghĩa, giá trị của những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong 110 năm qua, chặng đường 70 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh.

Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm, cổ vũ quyết tâm chính trị của mỗi người dân tỉnh Điện Biên trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộngtrong toàn Đảng bộ, có tác dụng giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909-28/6/2019), 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949-10/10/2019), 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004 – 01/01/2019).

II- ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1- Đối tượng

Là công dân đã và đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Mỗi cá nhân tham gia được gửi 01 (một) bài dự thi.

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký không gửi bài tham gia Cuộc thi.

2- Nội dung

Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên.

3- Hình thức thi

Thi viết, trả lời câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề ra (Có bộ câu hỏi kèm theo).

4- Tài liệu tham khảo

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu, tập I (1945-1975), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1999.

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu, tập II (1975-2003), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004.

- Điện Biên 100 năm xây dựng và phát triển (1909-2009), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2009.

- Các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ.

- Tài liệu hỏi và đáp về kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (Do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn).

- Lịch sử Đảng bộ tỉnh Điện Biên Tập III (2004-2018), xuất bản vào tháng 5-2019.

- Các tài liệu chính thống khác...

(Ngoài các tài liệu trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành 04 bộ tài liệu vào các tháng 2-3-4-5 năm 2019 để các thí sinh tham khảo. Tài liệu gửi qua Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc).

III- QUY ĐỊNH BÀI DỰ THI 

Bài dự thi hợp lệ là bài đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

- Bài dự thi viết tay bằng tiếng Việt; Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, nội dung câu trả lời sâu sắc, trình bày đẹp, có hình ảnh, tư liệu phong phú (kèm theo bài dự thi).

- Trả lời đủ các câu hỏi của Ban Tổ chức Cuộc thi. Nộp bài đúng thời gian quy định. Không sao chép dưới mọi hình thức (Ban Tổ chức Cuộc thi không tổ chức chấm các bài có nội dung tất cả các câu trả lời giống nhau).

- Bài dự thi chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào. Nếu là bài viết theo thể loại báo chí, bài nghiên cứu… thì phải là tác phẩm chưa được công bố ở các báo, tạp chí trong cả nước; đồng thời phải ghi chú nguồn tài liệu tham khảo, nguồn trích dẫn trong bài viết. Sau khi công bố kết quả Cuộc thi, tác giả mới được phép công bố tác phẩm của mình trên các báo, tạp chí, phương tiện thông tin đại chúng.

- Bài dự thi đóng thành quyển, ngoài bìa ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc, giới tính, nghề nghiệp, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có) của người dự thi (Bìa của bài dự thi có thể sử dụng chữ đánh máy). 

- Ban Tổ chức Cuộc thi không trả lại bài dự thi của cá nhân và được sử dụng các bài dự thi cho công tác tuyên truyền; nếu bài thi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được cơ quan báo chí sử dụng chi trả nhuận bút theo quy định hiện hành.                                                            

IV- THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Cuộc thi bắt đầu từ ngày phát động đến ngày tổng kết, trao giải Cuộc thi (tháng 10/2019), cụ thể:

- Lễ phát động Cuộc thi vào tháng 01/2019).

- Vòng sơ khảo:

Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy phát động Cuộc thi, nhận bài dự thi của các cá nhân thuộc đơn vị mình trước ngày 31/8/2019; tiến hành chấm sơ khảo, lựa chọn bài dự thi có chất lượng cao gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước ngày 15/9/2019 (tính theo dấu Bưu điện).

Địa chỉ nhận bài: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0215 3824 733.

Lưu ý: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh... thuộc các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần gửi bài dự thi đến huyện ủy, thị ủy, thành ủy nơi đơn vị đặt trụ sở.

- Số lượng bài dự thi gửi về tham dự vòng chung khảo: Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy chọn 10 bài/tập thể.

- Vòng chung khảo: Ban Giám khảo Cuộc thi hoàn thành việc chấm bài dự thi trước ngày 30/9/2019.

- Tổng kết, trao giải: Dự kiến tổ chức vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (ngày 10/10/2019).

- Quá thời gian quy định, Ban Tổ chức Cuộc thi không nhận bài dự thi của các đơn vị và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, xử lý đối với đơn vị không tham gia Cuộc thi.

V- NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM BÀI DỰ THI

1- Nguyên tắc

Đề cao trách nhiệm cá nhân của thành viên Ban Giám khảo trong quá trình chấm bài dự thi, đảm bảo theo nguyên tắc:

- Trung thực, khách quan, chính xác, công bằng.

- Đúng quy định của Thể lệ cuộc thi và đáp án, thang điểm của Ban Tổ chức cuộc thi.

2Tiêu chí chấm điểm bài dự thi

Bài thi được chấm theo thang điểm 20, trong đó: Điểm nội dung tối đa là 18 điểm, điểm hình thức tối đa là 2 điểm (lấy đến 0,25 điểm, không quy tròn điểm). Trong mỗi câu trả lời, căn cứ vào điểm tối đa quy định trong thang điểm và chất lượng thực tế của bài để chấm điểm cho phù hợp, cụ thể:

- Điểm nội dung

+ Trình bày đủ ý, trình tự, chặt chẽ và có mở rộng thêm thông tin sát với nội dung câu hỏi, đề xuất những giải pháp hay thì cho điểm tối đa. Trong trường hợp câu trả lời trình bày khác với trình tự đáp án, nhưng vẫn bảo đảm đủ ý theo yêu cầu thì vẫn cho điểm theo quy định của từng ý.

+ Câu trả lời thiếu ý nào thì không cho điểm ý đó.

+ Câu trả lời có các chi tiết thừa thì không được xem xét cộng thêm điểm.

+ Câu trả lời mở rộng đúng, sát và hay, văn phong trong sáng, mạch lạc; có ý tưởng sáng tạo thì được cho điểm ưu tiên, nhưng không vượt quá mức quy định trong thang điểm mở rộng đáp án.

- Điểm hình thức: Sạch sẽ, rõ ràng, đầu tư công phu, sưu tầm tranh, ảnh tư liệu minh họa cho câu trả lời phù hợp, logic với nội dung.

VI- CÁCH THỨC XẾP THỨ TỰ KẾT QUẢ CUỘC THI

1- Đối với cá nhân

- Xếp hạng theo thứ tự điểm từ cao đến thấp.

- Đối với các bài có tổng điểm bằng nhau thì bài có điểm nội dung cao hơn được xếp trên; các trường hợp bài có điểm nội dung bằng nhau thì xếp hạng theo điểm của các câu hỏi ưu tiên (lần lượt theo mức độ của câu hỏi do Ban Tổ chức Cuộc thi đề xuất; cùng câu hỏi, bài nào có điểm của câu hỏi đó cao hơn thì xếp trên); trường hợp các bài có tổng điểm bằng nhau và điểm các câu hỏi ưu tiên bằng nhau thì thứ tự xếp hạng do Ban Tổ chức quyết định.

2- Đối với tập thể

- Tập thể được xét trao giải là 14 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

- Điểm của các tập thể tham dự Cuộc thi được tính bằng tổng điểm các giải cá nhân mà tập thể đó đạt được. Cách quy điểm: Giải đặc biệt 15 điểm, mỗi giải nhất 10 điểm, mỗi giải Nhì 06 điểm, mỗi giải Ba 04 điểm, mỗi giải Khuyến khích 01 điểm.

- Xếp hạng tập thể theo thứ tự điểm từ cao đến thấp; nếu các tập thể có điểm bằng nhau thì xếp thứ tự theo số giải thưởng của cá nhân (theo thứ tự các giải từ cao đến thấp của cá nhân, cùng một mức giải thưởng, tập thể nào có nhiều giải hơn thì xếp lên trên); trường hợp số giải thưởng của cá nhân bằng nhau thì tập thể nào có nhiều bài dự thi đạt chất lượng hơn thì được xếp trên; trường hợp tập thể có số lượng bài dự thi chất lượng bằng nhau thì do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

VII- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức Cuộc thi trao Giấy chứng nhận và giá trị tiền thưởng kèm theo cho các tổ chức, cá nhân đạt giải.

1- Giải cá nhân: Gồm 45 giải, cụ thể:

Giải đặc biệt: 01 giải; giải nhất: 03 giải; giải nhì: 05 giải; giải ba: 12 giải; giải khuyến khích: 20 giải; giải phụ: 04 giải.

2- Giải tập thể: Gồm 08 giải, cụ thể:

- Giải nhất: 01 giải; giải nhì: 01 giải; giải ba: 02 giải; giải khuyến khích: 03 giải; giải phụ: 01 giải tập thể có nhiều bài đạt chất lượng nhất.

VIII- GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC THI

1. Ban Tổ chức Cuộc thi giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả Cuộc thi trong vòng 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả Cuộc thi.

2. Quyết định của Ban Tổ chức Cuộc thi là kết quả giải quyết cuối cùng.

IX- HIỆU LỰC THI HÀNH.

Thể lệ Cuộc thi có hiệu lực kể từ ngày ký và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và các tập thể, cá nhân tham gia Cuộc thi thực hiện nghiêm túc theo Thể lệ. Các tập thể, cá nhân vi phạm Thể lệ Cuộc thi tùy theo mức độ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung phát sinh, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Mọi vướng mắc (nếu có) liên hệ về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), điện thoại: 0215 3824 733 để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- Các sở, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể ở tỉnh,

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy & Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy & Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,

- Lưu VT, phòng LLCT – Lịch sử Đảng.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

 

(Đã ký)

 

 

TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Nguyễn Đức Vượng

 

CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT

Tìm hiểu lịch sử 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2009); 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004 – 01/01/2019)

 

Câu 1: Quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu nổi bật của tỉnh Điện Biên qua các chặng đường lịch sử.

Câu 2: Nhiệm vụ, ý nghĩa sự ra đời của Đảng bộ tỉnh. Từ khi tái thành lập tỉnh (năm 1963) đến nay, Đảng bộ tỉnh Điện Biên đã tiến hành bao nhiêu kỳ Đại hội? Phân tích, làm rõ mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Câu 3: Trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946-1954) nói chung và chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Điện Biên đã có những đóng góp quan trọng như thế nào?

Câu 4: Chọn một chủ đề tâm đắc nhất của bản thân viết về quê hương sau 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (về danh lam thắng cảnh, nhân vật anh hùng của quê hương, những câu chuyện, những kỷ niệm, sự kiện trong thời kỳ 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (2004 - 2019) được biết, được chứng kiến hoặc được nghe kể lại....)

(Riêng câu 4 phần tự luận viết không quá 1/3 dung lượng bài dự thi).

 

[ ]

 

Tin khác

Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
THÔNG BÁO Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Trung tâm Phát sách phát hành Lịch Tết Kỷ Hợi 2019
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
THÔNG BÁO MỜI TỔ CHỨC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TOUR DU LỊCH ĐẾN VỚI ĐIỆN BIÊN NĂM 2019
Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.245.006