Tin tức và sự kiện  

Kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2012


Qua tổng hợp báo cáo của 10 Công đoàn bộ phận trực thuộc (thời điểm năm 2013 là 10 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh) đã kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động bằng nhiều hình thức: sinh hoạt định kỳ, hội nghị quán triệt, Cổng/trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị... Kết quả: 100% cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn, người lao động đều được học tập, nghiên cứu và nắm được nội dung cơ bản của Luật.

Thời điểm Luật được ban hành và có hiệu lực, 10 Công đoàn cơ sở của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không có các Công đoàn bộ phận hoặc Tổ công đoàn trực thuộc, do vậy sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh thì trực tiếp triển khai, phổ biến tới công chức, viên chức, đoàn viên của đơn vị, hầu hết các công đoàn không ban hành văn bản chỉ đạo như Công đoàn cơ sở hiện nay khi đã hợp nhất thành một đầu mối. Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-CĐVC ngày 23/5/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc giải thể 9 Công đoàn cơ sở và sát nhập vào Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định thành lập 10 Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở. Từ thời điểm hợp nhất năm 2017, khi nhận được văn bản chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh về triển khai Luật hoặc các nội dung có liên quan đến Luật thì Công đoàn cơ sở đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai tới các Công đoàn bộ phận trực thuộc để triển khai tới công chức, viên chức, đoàn viên trong ngành.

Tổ chức, bộ máy và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch từ 2013 đến nay vẫn cơ bản ổn định, hoạt động của tổ chức công đoàn đều đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng và sự chỉ đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên theo phân cấp; đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật và quy định của tổ chức Công đoàn. Trong từng nhiệm kỳ hoạt động, tổ chức công đoàn đều xây dựng Quy chế phối hợp công tác của công đoàn với cơ quan nhằm thúc đẩy hoạt động của cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm thực hiện Luật, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Công đoàn bộ phận trực thuộc đã ban hành Quy chế phối hợp giữa công đoàn và cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa tổ chức công đoàn và cơ quan đã tạo quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền, trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo cho cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn hoạt động hiệu quả; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức công đoàn trong 5 năm qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Hiệu quả triển khai một số nội dung hoạt động chưa cao do cán bộ làm công tác công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo, tập huấn nghiệp vụ; một số ít công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn chưa thực sự tham gia nhiệt tình, tích cực các hoạt động của tổ chức công đoàn do nhận thức về quyền và trách nhiệm của một bộ phận đối với tổ chức công đoàn chưa toàn diện, xem hoạt động công đoàn là trách nhiệm của cán bộ công đoàn.

Từ những kết quả và hạn chế trên, Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các cấp công đoàn hai vấn đề trong triển khai thi hành Luật: Đề nghị quy định rõ định mức, thời hạn, thẩm quyền thu, chi tài chính công đoàn theo phân cấp (tới các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc) để các tổ chức chủ động triển khai thực hiện; Đề nghị xem xét, quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ công đoàn của các Công đoàn bộ phận, Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở để động viên, tạo động lực trong công tác.

Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp được thành lập, sử dụng nhiều lao động ở trong và ngoài nước, do đó vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn viên công đoàn rất quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động khi tham gia làm việc cho các tổ chức này, góp phần giữ vững ổn định chính trị và xã hội của đất nước./.

Hoàng Hiệp - Chủ tịch Công đoàn cơ sở

 

[ ]

 

Tin khác

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ triển khai thực hiện công tác gia đình cho công chức văn hóa, xã hội cấp xã năm 2018
Trao chứng nhận cho các học viên tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2018
Công tác Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2018
Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam tham quan Bảo tàng và các điểm di tích lịch sử Điện Biên Phủ
Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Vui hội Trung thu
Hội nghị ký kết Chương tình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền
Hội nghị tập huấn Công tác Đảng
Kế hoạch tổ chức các ngày Lễ lớn năm 2019
Chương trình văn nghệ chào mừng Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới đất liền
Tài liệu họp Tiến độ Lễ hội Hoa Ban 2019 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch lần thứ VI
Thể lệ Cuộc thi Thơ, ảnh đẹp Hoa Ban, Hoa Anh Đào năm 2019
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.850.405