Tin tức và sự kiện  

Báo chí Điện Biên đồng hành góp phần phát triển Kinh tế - Xã hội của tỉnh


Những năm qua, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Điện biên, luôn bảo đảm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh, quy định của pháp luật, nhất là Luật báo chí; các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt chức năng cảnh báo, phản biện xã hội; làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với người dân và chính quyền; tuyên truyền có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh. Các cơ quan báo chí, đã nỗ lực, có những chuyển biến tích cực, khởi sắc về nội dung, hình thức, đáp ứng được yêu cầu cung cấp, đảm bảo sự lãnh đạo của tỉnh và tiếp nhận thông tin của nhân dân; cơ bản đảm bảo tính thời sự, trung thực, đa dạng. Đồng thời tuyên truyền đấu tranh, phản bác lại có hiệu quả những thông tin không đúng sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, có 3 cơ quan báo chí của tỉnh: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh - Truyền hình, Tạp chí Văn nghệ Điện Biên; có 04 cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn: Thông tấn xã Việt nam, báo Tài nguyên và Môi trường, báo Nhân dân và Đài VOV. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh còn có 18 cơ quan có ấn phẩm báo chí, 22 cổng/trang thông tin Điện tử. Dưới sự chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, cơ quan có ấn phẩm báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí của Trung ương đóng chân trên địa bàn, đã thực hiện tốt các quy định liên quan đến hoạt động báo chí, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và phát triển kinh tế - xã hội.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, là tiếng nói của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến với cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc. Hiện nay, Báo Điện Biên Phủ có 4 ấn phẩm, gồm: Báo Điện Biên Phủ thời sự phát hành mỗi tuần 3 kỳ; Báo Điện Biên Phủ cuối tuần phát hành mỗi tuần 1 kỳ; Báo Điện Biên Phủ dành cho đồng bào các dân tộc vùng cao phát hành mỗi tháng 3 kỳ và đặc biệt, Báo Điện Biên Phủ điện tử.

Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, sản xuất và phát sóng 5 bản tin, chương trình thời sự truyền hình/ngày. Ngoài các bản tin, chương trình thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh còn duy trì và mở mới tổng cộng gần 30 chuyên đề, chuyên mục, trang truyền hình cơ sở, nâng tổng thời lượng phát sóng truyền hình đạt 18 giờ/ngày. Các chương trình thời sự truyền hình và các chuyên đề, chuyên mục ngoài việc phát trên kênh ĐTV, Đài còn có Trang thông tin điện tử, chương trình phát thanh ngoài tiếng phổ thông, còn phát thanh bằng 2 thứ tiếng Dân tộc (Thái, Mông).

Tạp chí Văn nghệ Điện Biên, phát hành 12 số/năm, mỗi năm có hàng 100 các tác phẩm Văn học, nghệ thuật phản ánh chân thực đời sống tinh thần, hơi thở của cuộc sống của nhân dân các dân tộc Điện Biên. Qua đó đã thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là phong trào văn hoá, văn nghệ, gìn giữ, phát huy và bảo tồn những giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc, Tạp chí Văn nghệ Điện Biên ngày càng khẳng định sức lan toả và ảnh hưởng rộng của văn hóa, văn nghệ đối với nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh đã chú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ phóng viên tuyên truyền về xây dựng Đảng. Báo Điện Biên Phủ, Đài PT-TH tỉnh đã tăng trang, chuyên mục, thời lượng, đầu tư nhân lực, trí lực, tập trung tuyên truyền về việc thực hiện các lĩnh vực đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII đề ra. Mỗi cơ quan báo chí đều có những cách làm sáng tạo, đổi mới để làm nổi bật các chuyên trang, chuyên mục, chương trình hấp dẫn bạn đọc, người xem như: "Xây dựng Đảng", "Đại biểu dân cử với cử tri", "Điện Biên làm theo lời Bác", "Dân tộc và phát triển", "Truyền hình thanh niên", "Tài nguyên và Môi trường", "Truyền hình cơ sở", "Nông thôn Điện Biên", "Tọa đàm và Trao đổi", "Đại đoàn kết"... của Đài PT-TH tỉnh, có tính định hướng dư luận, sát với thực tiễn, nêu sâu sắc những vấn đề mới nảy sinh trong đời sống xã hội.

Có thể thấy, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Ban Tuyên giáo, Hội nhà báo tỉnh các cơ quan báo chí của tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đổi mới phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, thực hiện đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng; góp phần đấu tranh bảo vệ giữ vững chủ quyền biên giới, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; kịp thời phản bác lại các thông tin sai trái, các luận điệu xuyên tạc, âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Chống lại luận điệu của kẻ xấu lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào các dân tộc thiểu số để phá hoại tình đoàn kết, cuộc sống bình yên của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các cơ quan báo chí, 18 cơ quan có ấn phẩm báo chí, 22 cổng/trang thông tin Điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương thuộc tỉnh, trang thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, các đài Truyền thanh - Truyền hình, Trung tâm truyền thông - văn hoá cấp huyện; 48/130 xã, phường, thị trấn cụm Truyền thanh không dây cũng có những bước phát triển mạnh. Đội ngũ này không chỉ thông tin truyền thông về hoạt động của đơn vị mình mà thông qua việc cộng tác với các cơ quan báo chí đã góp phần tuyên truyền, quảng bá rất hiệu quả về những tiềm năng, thế mạnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Cùng với sự phát triển và không ngừng nỗ lực của các cơ quan báo chí tỉnh, các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú, cũng như các phương tiện thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh, đã góp phần không nhỏ vào việc thông tin tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đồng thời quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh và thành tựu của tỉnh Điện Biên đến với các tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên, cho biết: Có thể khẳng định, báo chí của tỉnh đã đóng góp rất tích cực vào sự phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh. Cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành đã kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đến với đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế… Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh cũng đã tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Điện Biên đến với bạn đọc trong và ngoài nước, góp phần tạo điều kiện và cơ hội để Điện Biên đẩy mạnh thu hút đầu tư và khách du lịch.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy luôn duy trì rất tốt, việc cung cấp thông tin cho báo chí thông qua các hình thức, như: Tổ chức hội nghị giao ban báo chí, hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng; kịp thời báo cáo Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền báo chí hằng tuần, tháng nhằm cung cấp thông tin cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh mà các báo chí Trung ương và địa phương viết về Điện Biên. Ngoài ra, tại mỗi buổi giao ban báo chí, người phát ngôn của tỉnh, lãnh đạo của các ngành, địa phương thuộc tỉnh đều có mặt để trả lời những vấn đề mà báo chí và dư luận quan tâm quan tâm.

Hiện nay, các cơ quan báo chí của tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, số lượng, thời lượng đăng, phát và nhiều giải pháp thiết thực khác để đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Các cơ quan báo chí Điện Biên, luôn đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh, đáp ứng ngày một tốt hơn trong từng giai đoạn cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - xã hội mà Nghị quyết của Đảng bộ lần thứ XIII đã đề ra./. 

Khánh Toàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên

 

[ ]

 

Tin khác

Lập hồ sơ, đề nghị xếp hạng đối với hai Hang động tự nhiên
Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mai Linh khai trương chi nhánh Taxi Mai Linh tại Điện Biên
Trao tặng 15.000 giống cây Sa Nhân cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo
100 học viên tham gia Tập huấn nâng cao kiến thức về xây dựng nông thôn mới
Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên toàn quốc năm 2018
Trên 83 nghìn hộ gia đình đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa
Du lịch Điện Biên 6 tháng đầu năm 2018
Mở lớp tập huấn quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hoá trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Các hoạt động phát hành sách phục vụ hè 2018
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.828.093