Văn hóa  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Xây dựng đời sống văn hóa  

Điện Biên: Các cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành việc triển khai quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018


 

Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đã xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý các cấp đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020. Góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

Do vậy các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc tỉnh; Tuyên giáo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, đã tích cực, kịp thời tham mưu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018 một cách thiết thực và hiệu quả. Đến hết tháng 3/2018 các Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức 14 Hội nghị (14/14 Đảng bộ) và 650 TCCSĐ đã triển khai quán triệt, học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, trong đó quần chúng nhân dân tham gia học tập đạt tỷ lệ 94,7%, đảm bảo theo đúng nội dung, kế hoạch chỉ đạo của Tỉnh ủy. Khi đăng ký kế hoạch cá nhân, mỗi Đảng viên đã nêu rõ ít nhất 02 việc; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên đã nêu được ít nhất 01 việc để thực hiện.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng đã kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, phê bình, chỉnh huấn những biểu hiện về nhận thức còn lệch lạc, học không đi đôi với làm, kém hiệu quả, bệnh hình thức; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đã có 968 cơ quan, đơn vị xây dựng được chuẩn mực đạo đức, trong đó gần 700 cơ quan, đơn vị khái quát thành khẩu hiệu ngắn gọn với phương châm: Dễ nhớ, dễ làm, dễ thực hiện và dễ kiểm tra giám sát

Qua học tập thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, việc thực hiện phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành công việc thường xuyên, nền nếp, trở thành ý thức tự giác và có hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Lấy kết quả học tập và làm theo chuyên đề 2018 là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên vào dịp cuối năm. Qua học tập chuyên đề 2018, đã có 35.530/36.894 Đảng viên đăng ký kế hoạch cá nhân, đây là thể hiện sự quyết tâm cao trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã chỉ đạo, tập trung vào 7 nhóm hoạt động chính, đó là: tổ chức học tập chuyên đề năm 2018; xác định nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác, xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo; xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả; tăng cường đấu tranh với thông tin, quan điểm sai trái; kiểm tra, giám sát các cấp ủy để chống các biểu hiện hình thức, thiếu cụ thể, chưa đảm bảo nội dung, tiến độ theo quy định.

Song song với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hướng về cơ sở, hấp dẫn, thuyết phục.

Việc hoàn thành triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề 2018, có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là năm 2018 là năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Với quyết tâm cao, các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh, các TCCSĐ đã triển khai học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Chuyên đề 2018 theo đúng kế hoạch chỉ đạo, của Ban thường vụ tỉnh ủy đề ra, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Khánh Toàn

 

[ ]

 

Tin khác

Điện Biên: Văn học, nghệ thuật nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ Chính trị của tỉnh
Bộ CHQS tỉnh Điện Biên Chú trọng công tác văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội
Điện Biên: Nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về văn hóa
Mường Nhé: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Điện Biên: Nhiều tấm gương đồng bào các Dân tộc thiểu số học tập và làm theo Bác
Nhiều chuyển biến rõ nét trong công tác Truyền thông xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở
Huyện Mường Nhé khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ văn hóa, thể thao, công tác gia đình cho cán bộ cơ sở.
Phát triển nghề thủ công truyền thống vẫn là bài toán khó trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông đẩy mạnh xây dựng hạ tầng nông thôn mới
Huyện Điện Biên: Phong trào Văn hóa - Văn nghệ ở cơ sở góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.827.879