Thông báo  

Thông báo công khai kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, năm 2018


UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Số: 2278/SVHTTDL-DSVH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 07 tháng  12  năm 2017

     V/v: Thông báo công khai kết quả xét chọn danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai, năm 2018

 

Kính gửi:

............................................................................................

...........................................................................................

 

 

 

 

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP, ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018; văn bản số 2694/BVHTTDL-DSVH, ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc một số lưu ý khi thực hiện Nghị định 62/2014/NĐ-CP;

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh: văn bản số 1974/UBND-KGVX, ngày 14/7/2017 về việc triển khai thực hiện việc xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ 2 - năm 2018;    Ngày 28 tháng 11 năm 2017,  Hội đồng cấp tỉnh xét tặng  danh hiệu  “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ hai, năm 2018 đã tổ chức họp xét để lựa chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định.  Các thành viên Hội đồng đã tiến hành rà soát, đánh giá từng hồ sơ và bỏ phiếu kín cho từng cá nhân. Kết quả cuộc họp có 26/38 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu  “Nghệ nhân ưu tú” đủ điều kiện đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xem xét.

(Có danh sách kèm theo)

Để hoàn thiện các thủ tục trước khi trình Hội đồng các cấp xem xét, phong tặng danh hiệu cao quý trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh trân trọng đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh, UBND các xã có cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu  “Nghệ nhân ưu tú”  thông báo công khai kết quả xét chọn của Hội đồng cấp tỉnh trong thời gian 15 ngày làm việc theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP (bắt đầu từ ngày 8/12/2017).

Hết thời gian thông báo công khai kết quả xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” của Hội đồng cấp tỉnh, nếu có ý kiến phản hồi của nhân dân, đề nghị các cơ quan tổng hợp và gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 28/12/2017.

Việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể do Chủ tịch nước Quyết định phong tặng nhằm tôn vinh những cá nhân đã có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Do đó, để kết quả xét tặng đảm bảo tính khách quan và đúng quy định được phổ biến rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề nghị quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (chỉ đạo);

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, TP (phối hợp thực hiện);

- Ban biên tập cổng TTĐT Sở;

- Lưu: VT, DSVH.

KT GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Đào Ngọc Lượng

Danh sách chi tiết xem tại đây

 

[ ]

 

Tin khác

Thông báo cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); tuyên truyền về môi trường Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ III năm 2017
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
Thông báo điều chỉnh Quy chế cuộc thi Thuyết minh viên Du lịch
Thông báo cuộc thi sáng tác logo huyện Duy Tiên (Hà Nam)
Thông báo về việc gia hạn gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc và bài ca cổ chủ đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/08/1888 - 20/08/2018).
Thông báo về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức hoạt động và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, đội nghệ thuật quần chúng
THÔNG BÁO CUỘC THI TUYÊN TRUYỀN LƯU ĐỘNG TỈNH ĐIỆN BIÊN LẦN THỨ XVI, NĂM 2017
Thông báo về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng
Thông báo Cuộc thi làm phim quảng bá du lịch Thừa Thiên Huế và Cuộc thi sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du lịch Thừa Thiên Huế năm 2017
Cuộc thi viết "Tìm hiểu về cải cách hành chính Nhà nước"
Trung tâm Phát sách phát hành Lịch Tết Kỷ Hợi 2019
Thể lệ Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn
Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.463.334