Tin tức và sự kiện  

Trách nhiệm, nỗ lực và kết quả bước đầu thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW của Bộ Chính trị


Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều dân tộc sinh sống, các điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều hạn chế, một bộ phận người dân đời sống còn gặp nhiều khó khăn, trình độ nhận thức không đồng đều... Vượt lên những khó khăn ấy, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngay sau khi nhận được Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã đặc biệt quan tâm, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong toàn Đảng bộ. Bước đầu đã nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là đối với người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức, đối tượng, thời gian, cách thức tiến hành triển khai thực hiện từ Tỉnh đến cơ sở. Một số nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn Tỉnh.

Thực hiện  kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch số 12-KH/TU, ngày 07-10-2016 của Tỉnh ủy Điện Biên về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hướng dẫn Trung ương và của tỉnh, các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tích cực chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, đồng thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn và đăng ký kế hoạch cá nhân về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW phù hợp với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và cá nhân. Các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động có cách làm sáng tạo, hiệu quả triển khai Chỉ thị 05-CT/TW, điển hình có: Huyện Điện Biên, Mường Nhé, Tủa Chùa, Mường Ảng, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh,... Cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cho 418 đại biểu, các Đảng bộ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 389 Hội nghị triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW

Chỉ thị 05-CT/TW lần này có nhiều điểm mới, nên một số Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã thành lập, kiện toàn ngay bộ phận giúp việc để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, hướng dẫn cá nhân đăng ký kế hoạch học tập và làm theo Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng phù hợp với địa phương, đơn vị. Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các Đảng bộ trực thuộc và các cơ quan, đơn vị cho thấy các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã được các cấp ủy, tổ chức đảng đưa vào nội dung sinh hoạt tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Đến nay, đã có 18 đảng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh, đã đưa nội dung Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy, kế hoạch cá nhân đăng ký để gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức Đảng. Coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Để công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu ứng tích cực, có sức lan tỏa cao dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời định hướng tuyên truyền trong các Hội nghị giao ban báo chí, Báo cáo viên hằng tháng và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền miệng ở 642 tổ chức cơ sở Đảng, cho hơn 34.300 đảng viên. Hiện nay, toàn tỉnh có 05 đồng chí Báo cáo viên Trung ương, có 50 đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, có 354 đồng chí Báo cáo viên cấp huyện và hơn 2.500 Tuyên truyền viên ở cơ sở, đây là lực lượng Báo cáo viên có đầy đủ bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng tốt nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn sử dụng linh hoạt các loại hình, phương tiện tuyên truyền cho phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị để tập trung đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, tạp chí Văn nghệ Điện Biên và Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện đã bám sát vào hướng dẫn tuyên truyền của Trung ương và của Tỉnh để thực hiện công tác tuyên truyền. Đã có 268 tin, bài tuyên truyền về Chỉ thị số 05-CT/TW. Chủ yếu tập trung tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đã được các cơ quan chức năng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin - Truyền thông, Công an tỉnh... các đảng bộ trực thuộc tỉnh, đã chỉ đạo rà soát và làm mới các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ở trung tâm các huyện, thị, thành phố, trụ sở các cơ quan, đơn vị, trên các trục đường như: Mường Lay, Tuần Giáo… đã thay thế hơn 150 pa nô, khẩu hiệu cũ, nội dung không còn phù hợp. Nhiều ngành, cơ quan, đơn vị đã kẻ, vẽ khẩu hiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ để tuyên truyền trong nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thẩm định 19 nội dung khẩu hiệu để phục vụ công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: "Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan Thường trực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai đến các cấp ủy, tổ chức Đảng về Những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về công tác xây dựng Đảng. Qua đó bước đầu đã tạo được hiệu ứng tích cực, có sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong những năm tiếp theo, từ đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ".

Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị việc học tập Chỉ thị 05-CT/TW mới chỉ dừng lại ở dự hội nghị, việc phổ biến Chỉ thị chủ yếu là đọc tài liệu, nên chất lượng chưa cao, chưa thấy sự gắn kết sinh động giữa học và làm theo Bác với kế hoạch đăng ký của cá nhân và nhiệm vị của cơ quan. Một số đơn vị vai trò tham mưu, đề xuất của bộ phận giúp việc ở một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa rõ nét, thiếu chủ động, chưa có cách làm mới, sáng tạo. Chỉ thị 05-CT/TW lần này có nhiều điểm mới, nên một số cấp ủy ở cơ sở nhận thức chưa đầy đủ, khi tổ chức triển khai thực hiện còn lúng túng mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Các thiết chế văn hóa, cùng với cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Thời gian tới, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là rất quan trọng, chẳng những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài, đối với mục tiêu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của Tỉnh nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết XIII Đảng bộ tỉnh đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ được triển khai sâu rộng, đây sẽ lã là nền tảng vũng chắc, kim chỉ nam cho mọi hành động của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong công việc thường ngày, vì sự phát triển của Tỉnh và vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Khánh Toàn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

[ ]

 

Tin khác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác năm 2017
Huyện Điện Biên: Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông năm 2016
Hội Nhà báo tỉnh: Tổng kết công tác năm 2016, phát động phong trào thi đua năm 2017
Trao Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam 2016
Giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón chào năm mới 2017
Chương trình nghệ thuật Chào đón năm mới 2017
Những kết quả đáng ghi nhận của Trung tâm Văn hóa tỉnh Điện Biên năm 2016
Chi bộ Trung tâm văn hóa tỉnh Tổng kết thực hiện công tác Đảng năm 2016
HĐND tỉnh Điện Biên thông qua 21 Nghị quyết tại Kỳ họp thứ tư, khóa XIV
UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch phát triển Thể dục thể thao tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030
THÔNG BÁO XIN Ý KIẾN ĐỀ CƯƠNG TRIỂN LÃM ẢNH 10 NĂM THÀNH LẬP SỞ VHTT&DL
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2018)
THÔNG BÁO mời chỉ định thầu rút gọn, gói thầu: Đánh giá Hồ sơ dự thầu xây lắp; lập Hồ sơ yêu cầu, đánh giá Hồ sơ đề xuất gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ.
THÔNG BÁO mời chỉ định thầu rút gọn, gói thầu: Thẩm định Hồ sơ mời thầu xây lắp; thẩm định Hồ sơ yêu cầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu rà phá bom mìn, vật nổ.
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   4.505.714