Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phòng, chống bạo lực gia đình  

Tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Thực hiện Kế hoạch 1960/KH-BVHTTDL ngày 28/5/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, sáng 14/10, tại thành phố Điện Biên Phủ, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết.


Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạoTỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo của các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh cùng lãnh đạo cùng lãnh đạo UBND, UBMTTQ, Ban Tuyên giáo, Hội phụ nữ, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố và phóng viên các cơ quan báo đài thường trú trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Kôi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương thành tích của các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong quá trình triển khai. Qua đó, đồng chí yêu cầu các cấp các ngành cần tập trung làm tốt một số vấn đề cơ bản để thực hiện tốt hơn nữa Luật PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2013 - 2020.

Qua 5 năm triển khai công tác PCBLGĐ tại tỉnh Điện Biên đã cho thấy gia đình là tế bào của xã hội bởi gia đình có ý nghĩa vô cùng quan trọng với cuộc sống của mỗi con người, với nền kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Ngày nay khi xã hội bước sang một giai đoạn phát triển mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hòa nhập với thế giới, những thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập đã, đang và sẽ tác động trực tiếp tới các chức năng cơ bản và cấu trúc của gia đình Việt Nam. Bởi vậy gia đình là vấn đề, là thiết chế xã hội cơ bản ngày càng được Đảng, Nhà nước ta và toàn xã hội quan tâm sâu sắc. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững vừa là mục tiêu vừa là động lực quan trọng, xuyên suốt của nền kinh tế xã hội của đất nước, trong đó công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình là hai nội dung quan trọng, hai nhiệm vụ cơ bản mà hiện tại và thời gian tới chúng ta cần phải quan tâm chú trọng.

Trong những năm qua, tỉnh ta đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình kế hoạch đạt hiệu quả cao trong việc chỉ đạo, tổ chức, triển khai công tác gia đình, thực hiện Luật PCBLGĐ. Ngay sau khi Luật Phòng chống bạo lực gia đình ban hành, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh Ban hành Kế hoạch số 682/QĐ-UBND ngày 29/5/2010 về Kế hoạch hành động PCBLGĐ tỉnh Điện Biên giai đọan 2010-2015. Trên cơ sở t02 mô hình điểm mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ (mô hình điểm về Phòng, chống bạo lực gia đình từ năm 2008 và mô hình điểm về Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống từ năm 2010), đến nay tỉnh ta đã triển khai nhân rộng tới 18 xã với 73 câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, 210 nhóm PCBLGĐ bằng nguồn kinh phí của địa phương, có 783 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.


Đồng chí Phạm Xuân Kôi - PCT UBND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, tình trạng bạo lực gia đình trong tỉnh đã có chiều hướng giảm đáng kể, các vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng được giảm thiểu. Nhận thức của nhân dân về hôn nhân gia đình đã được cải thiện rõ rệt. Phạm vi của mô hình PCBLGĐ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn mà còn tác động đến nhiều người dân trong tỉnh.Việc triển khai Luật PCBLGĐ đã huy động được sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể tạo nên sự phối hợp liên ngành trong tổ chức triển khai công tác gia đình, Luật PCBLGĐ. Đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp được nâng lên một bước căn bản về chất lượng. Hiệu quả từ công tác thông tin, giáo dục truyền thông đa dạng và chất lượng hoạt động tích cực của các mô hình điểm đã góp phần thiết thực nâng cao nhận thức của nhân dân về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình. Công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đã được quan tâm chú trọng, công tác  tuyên truyền, phổ biến Luật đã triển khai tới từng thôn bản, tổ dân phố văn hóa cộng đồng dân cư.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế trong công tác PCBLGĐ như sau: Trong công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế về hình thức và nội dung, việc vận động lồng ghép các hoạt động về phòng chống bạo lực gia đình chưa đạt hiệu quả cao và chưa mang tính tự giác.Cán bộ công tác làm công tác gia đình từ cấp huyện, cấp xã còn thiếu về số lượng, yếu về năng lực chuyên môn dẫn đến lúng túng trong việc triển khai hoạt động.Hoạt động các mô hình CLB còn thiếu hấp dẫn chưa phong phú, việc xử lý các hành vi bạo lực  gia đình theo luật chưa nghiêm, chế tài thực hiện Luật chưa đủ mạnh, chưa có những giải pháp tích cực để phòng ngừa và ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình. Ngoài ra việc huy động nguồn lực để triển khai thực hiện kế hoạch PCBLGĐ trong những năm qua còn hạn chế. Công tác phối hợp trao đổi thông tin  ở một số cấp, ngành chưa chặt chẽ, đồng bộ; Hoạt động các các Ban chỉ đạo Mô hình PCBLGĐ ở một số mô hình hoạt động hiệu quả chưa cao…

 Qua Hội nghị đã khẳng định những thành công đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ trong 5 năm qua, xác định với những mục tiêu, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012, đồng thời trước những thách thức đang đt ra cho công tác gia đình trong thời kỳ mới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành trong tỉnh ta nêu cao quyết tâm hơn nữa, phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để tạo nên những bước tiến mới đồng bộ, mạnh mẽ hơn.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, để thực hiện tốt hơn nữa  Luật PCBLGĐ trên địa bàn tỉnh, trong ý kiến chỉ đạo, đồng chí Phạm Xuân Kôi đã yêu cầu các cấp, các ngành cần nhanh chóng triển khai kết quả của Hội nghị lần này tới mọi tầng lớp nhân dân thuộc phạm vi quản lýcần tập trung làm tốt những vấn đề cơ bản sau:          

1. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần đưa mục tiêu PCBLGĐ vào chương trình kế hoạch hàng năm và từng giai đoạn, chỉ đạo triển khai có hiệu quả thông qua sự phối hợp liên ngành. Các cơ quan, đơn vị, thôn, bản, tổ dân phố cần đưa các tiêu chí về bạo lực gia đình vào các hương ước, quy ước, tiêu chuẩn đánh giá thi đua, bình bầu gia đình văn hoá, thôn, bản, tổ dân phố hàng năm.                                               

2. Tập trung chỉ đạo triển khai tốt các chương trình, kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Thủ tướng chính phủ

3. Tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Luật PCBLGĐ trong toàn tỉnh với các hoạt động trọng tâm và đi vào chiều sâu như: Đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp; chú trọng lồng ghép các nội dung, kiến thức về hôn nhân gia đình, Luật PCBLGĐ, Luật Bình đẳng giới... vào nội dung sinh hoạt của các câu lạc bộ trong toàn tỉnh.

4. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá việc triển khai luật PCBLGĐ, kịp thời có những giải pháp phù hợp đảm bảo cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, mọi gia đình và người dân thực hiện tốt các quy định của Luật PCBLGĐ.

5. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở; tập huấn chuyên sâu nâng cao chất lượng các tổ tư vấn, tổ hoà giải, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

6. Triển khai các đường dây nóng về phòng, chống bạo lực gia đình; làm tốt công tác hòa giải, tư vấn, triển khai các địa chỉ tin cậy về hôn nhân gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trước hết ở các mô hình  điểm, sau đó nhân rộng trong toàn tỉnh kịp thời trợ giúp cho nạn nhân bạo lực gia đình.

 7. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai tốt công tác gia đình, duy trì tốt các hoạt động của mô hình bằng nguồn kinh phí địa phương và huy động xã hội hoá. Ban chỉ đạo cấp xã, Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ cần phát huy tốt hơn nữa những kiến thức, kinh nghiệm và lòng nhiệt tình tổ chức tốt các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, giúp cho các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia.         

Trong ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Kôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể hãy quan tâm đầu tư thỏa đáng, chỉ đạo sát sao hơn nữa cho công tác gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau hợp sức phấn đấu xây dựng gia đình tỉnh Điện Biên no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng NSVH&GĐ

 

[ ]

 

Tin khác

5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
Thực hiện Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chương trình làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
Triển khai Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình và những hậu quả xã hội nặng nề
Bạo lực gia đình và một số cách nhìn nhận
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH TRONG PCBLGĐ
1
THỂ LỆ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019), 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2019) và 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Điện Biên (01/01/2004-01/01/2019)”
Chỉ thị V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Thông báo tổ chức Cuộc thi NGƯỜI ĐẸP HOA BAN năm 2019
THÔNG BÁO Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 19, năm 2019 tại Yên Bái
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   5.827.984