Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Phòng, chống bạo lực gia đình  

Thực hiện Chỉ thị số 146/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Từ tình hình thực tế công tác PCBLGĐ trên địa bàn toàn tỉnh, trên cơ sở 2 văn bản trên, với chức năng về quản lý nhà nước trong công tác gia đình và hoạt động PCBLGĐ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác chỉ đạo, triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình: Xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về các chương trình, kế hoạch liên quan đến xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương. Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đưa nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; tăng cường đầu tư và bố trí đủ kinh phí cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đột phá "Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình" đảm bảo trong năm 2013 có ít nhất 16% và đến năm 2016 có ít nhất 50% số xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trên địa bàn mỗi huyện, thị xã,thành phố theo Công văn số 1467/BVHTTDL-GĐ ngày 13 tháng 5 năm 2011 và Công văn số 1093/BVHTTDL-GĐ ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hướng dẫn tổ chức hoạt động của Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Chú trọng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực; hỗ trợ nạn nhân, hoà giải mâu thuẫn trong gia đình nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan; biên soạn tài liệu và tổ chức, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ của các ban, ngành, đoàn thể và những người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông  chuyển đổi hành vi, tập trung các hình thức truyền thông trực tiếp tại thôn, bản, tổ dân phố và đối tượng là nam giới trong gia đình và cộng đồng.

6. Tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ cấp xã đến cấp huyện.

7. Nghiêm túc thực hiện việc thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư số 23/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

8. Phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy, thị ủy, thành ủy đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình thành nội dung hoạt động, chỉ đạo hàng năm của các cấp ủy Đảng và là một nội dung trong sinh hoạt của chi bộ.

9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2013 và những năm tiếp theo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Đồng thời thường xuyên báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân huyện,thị xã, thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi tổ chức các hoạt động nói trên.

Nguyễn Thị Khuyên

Phòng XDNSVH&GĐ

 

[ ]

 

Tin khác

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận nhiệm vụ tổ chức thực hiện Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình.
Điện Biên: Nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chương trình làm việc với đoàn công tác Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương
Triển khai Thông tư 23/2011/TT-BVHTTDL Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Bạo lực gia đình và những hậu quả xã hội nặng nề
Bạo lực gia đình và một số cách nhìn nhận
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH TRONG PCBLGĐ
Công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở tỉnh Điện Biên: Thực trạng và giải pháp
Phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở nước ta - Thực tiễn và vấn đề đặt ra
Bạo lực gia đình và những hậu quả xã hội nặng nề
Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.233.544