Gia đình  
Điểm báo  
Sách & tác phẩm  
Phim ĐẠO MỘ BÚT KÝ
Bản đồ  
Gia đình văn hóa  

Thực trạng công tác gia đình ở Điện Biên

Khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và của công tác gia đình trong thời đại CNH-HĐH đất nước Chỉ thị 49 ngày 21/02/2005 Ban Bí Thư TW Đảng (khoá IX) có viết:

“Gia đình là tế bào của xã hội, là nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.


Vai trò của gia đình đối với mỗi con người và xã hội là vô cùng to lớn mà không một thiết chế xã hội nào có thể thay thế được. Gia đình góp phần quan trọng vào sự tồn tại và phát triển của xã hội, đem lại sự đảm bảo cho cuộc sống, niềm vui, hạnh phúc mỗi cá nhân. Mỗi gia đình đầm ấm, hạnh phúc sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy xã hội phát triển.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, tạo nên bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, mặc dù cấu trúc và quan hệ trong gia đình có nhiều thay đổi, nhưng những chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại, gia đình vẫn luôn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Do đó, gia đình luôn là một lĩnh vực được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên những năm qua đã không ngừng quan tâm, đầu tư, chỉ đạo sát sao công tác này thông qua các văn bản như Chỉ thị 20/CT-TU ngày 20/6/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chương trình hành động số 21/Ctr-UBND ngày 9/1/2006 của UBND tỉnh Điện Biên về việc thực hiện Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư; Chỉ thị 20/CT-TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 682/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về kế hoạch hành động phòng chống bạo lực gia đình tỉnh Điện Biên giai đoạn 2010 – 2015.

Tư tưởng chủ đạo của những văn bản quan trọng nêu trên đòi hỏi các ngành, các cấp, các đoàn thể xã hội và từng gia đình, cá nhân cần nhận thức rõ: gia đình là một trong những nhân tố quan trọng góp phần quyết định thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và xây dựng CNXH Việt Nam, do vậy cần đầu tư cho việc củng cố, ổn định gia đình. Đầu tư cho công tác gia đình chính là đầu tư cho phát triển bền vững.

Từ những năm 2001 đến nay, ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã được toàn Đảng, toàn dân ta hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Với nhiều nội dung “giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam”, “vì một mái ấm gia đình không có bạo lực”, “xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”, ngày Gia đình Việt Nam đã góp phần xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, hòa thuận trước những biến đổi sâu sắc của nền kinh tế - xã hội.

Điện Biên là một tỉnh miền núi nghèo, lạc hậu, mặt bằng dân trí thấp nên công tác gia đình hiện nay còn phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc thực hiện Luật Hôn nhân và Gia đình còn nhiều thiếu sót, bất cập. Hiện tượng tảo hôn, đẻ sớm, đẻ dầy, tư tưởng nhiều con vẫn tồn tại tại các xã vùng cao. Những mặt trái của sự phát triển xã hội như HIV/AIDS, sự xung đột giữa các thế hệ, bạo hành trong gia đình, tình trạng buôn bán phụ nữ, trẻ em, đói nghèo, cờ bạc, rượu chè… đang có chiều hướng gia tăng và trở thành mối đe dọa đối với sự bền vững của hôn nhân, gia đình.

Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác gia đình chưa đầy đủ. Từ năm 2001 trở về trước chúng ta còn coi nhẹ công tác gia đình và chưa có cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực này. Mặt khác, vấn đề quản lý Nhà nước về công tác gia đình chưa sâu sát, chặt chẽ, thiếu hướng dẫn thường xuyên đối với cơ sở nên các hoạt động về gia đình và công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên chưa đi vào ổn định. Việc triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên tại cơ sở còn chậm, chưa đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định; cán bộ làm công tác văn hoá và gia đình ở cơ sở còn thiếu, làm việc kiêm nhiệm dẫn đến việc tham mưu, tổ chức thực hiện gặp nhiều khó khăn; số liệu tổng hợp báo cáo thu thập số liệu về gia đình và kết quả chỉ số về phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở chưa sát với tình hình thực tế trên địa bàn. Mặt khác, nền kinh tế thị trường với những mặt trái như nhiều gia đình quá  tập trung làm kinh tế mà xem nhẹ việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục các thành viên trong gia đình, nhất là đối với trẻ em; chưa xác định rõ vị trí, vai trò tiên quyết trong giáo dục công dân trước hết là môi trường giáo dục có sự kết hợp với cộng đồng và xã hội cũng là một nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sự bền vững của gia đình.

Nhằm khắc phục những khó khăn để từng bước ổn định, củng cố việc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững, cần quán triệt thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

1. Tăng cường nhận thức và sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác gia đình. Thực hiện có hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh quá trình xã hội hóa đối với công tác gia đình.

2. Tuyên truyền, vận động, thu hút sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân hiểu về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình một cách sâu rộng, lâu dài; giúp người dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về gia đình. Tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng cho các gia đình kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của tệ nạn xã hội, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tiếp thu có chọn lọc những giá trị gia đình tiên tiến.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “TDĐKXDĐSVH”, xây dựng các phong trào nhằm khuyến khích và nhân rộng các mô hình gia đình phát triển bền vững như: Gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, gia đình hiếu học… tạo điều kiện cho gia đình có đủ năng lực để thực hiện tốt các chức năng cơ bản.

4. Phát huy vai trò của trưởng phố, bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền pháp luật, các nội dung về gia đình trực tiếp tới người dân thông qua các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các thiết chế văn hóa, đồng thời lồng ghép với các cuộc tuyên truyền, vận động “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư”.

5. Có chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

6. Xây dựng, củng cố và nâng cao hệ thống dịch vụ tư vấn về gia đình, tạo điều kiện cho mọi gia đình tiếp cận được kiến thức pháp luật, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật và phúc lợi xã hội; phát triển các loại hình dịch vụ gia đình như giáo dục gia đình, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, các tổ hòa giải và cứu trợ nạn nhân của bạo lực gia đình.

Với sự quan tâm, chỉ đạo, đầu tư của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự chung tay góp sức của các ban ngành, đoàn thể; sự tham gia tích cực của cộng đồng và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các giá trị của gia đình trên cơ sở kế thừa và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc văn hóa cộng đồng quốc tế sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Từ đó, gia đình trở thành tổ ấm, niềm hạnh phúc của mỗi người và giữ vai trò là tế bào lành mạnh của một quốc gia phát triển bền vững.

 

                                                                        Nguyễn Thị Khuyên

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

 

[ ]

 

Tin khác

Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang được bổ sung vào danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
V/v mời tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Hưng Yên
Thông báo Cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lai Châu
Đường dây nóng
Phòng nghiệp vụ văn hoá
Điện thoại: 0915.910.345
Quảng cáo
Số người trực tuyến:   12  
Số lượt truy cập:   6.244.996